Privātuma politika

SL CASINO saglabā un uztur visu SL CASINO apmeklētāju, kā arī visu SL CASINO spēlētāju kluba programmas dalībnieku personas datu konfidencialitāti un drošību.
Personas dati ir jebkura informācija par personu vai datiem, ar kuru palīdzību var identificēt attiecīgo personu.
Datu Pārzinis, kas nepieciešams personas datu apstrādei klienta dalībai SL Casino Player Club programmā saskaņā ar ES Vispārējo datu aizsardzības regulu, ir SIA STORM LATVIA (reģ. Nr. 40203068277, adrese: Aspazijas bulvāris 22, Rīga, LV-1050; e-pasts: info@sl-casino.lv; tālrunis: +371 6300 0300, datu aizsardzības speciālists: e-pasts: dpo@sl-casino.lv) (turpmāk - "SL CASINO").

Apkopotie dati
Turpmāk norādītajos nolūkos SL CASINO apkopo un apstrādā šādus personas datus: vārds, uzvārds, personas kods (attiecīgā gadījumā), adrese, dzimšanas datums, kontaktinformācija (e-pasts, mobilā tālruņa numurs), valodas izvēle komunikācijai, informācija par darījumiem kazino spēlēs, kases tranzakcijas, spēlētāja kredītkartes pārskaitījumu un citu informāciju, kuru klients ir iesniedzis vai kas ir vajadzīga, lai izpildītu normatīvās un likumā noteiktās prasības.

Datu apstrādes mērķi
Ir divi datu apstrādes tipi - obligāti iesniedzamie dati un brīvprātīgi iesniegtie dati, kas ir priekšnoteikums dalībai SL Casino spēlētāju klubā.
Obligāta apstrāde, ko pieprasa likumā paredzētie akti:
(1) Pirms azartspēļu pakalpojumu sniegšanas kazino, reģistrēt klientu saskaņā ar piemērojamām likumdošanas prasībām;
(2) uzraudzīt un reģistrēt klienta veiktos naudas darījumus, kā arī sniegt informāciju par klientu atsevišķās lietās kompetentajām iestādēm saskaņā ar piemērojamām tiesību aktos noteiktajām prasībām par naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanu;
(3) iekļaut datus par klientu nevēlamo personu sarakstā ("melnajā sarakstā"), lai nepielaistu klientu Pārziņa sniegtajiem pakalpojumiem;
(4) Iekļaut datus par klientu pašizslēgto personu sarakstā, kuri ir lūguši Azartspēļu un izložu uzraudzības inspekciju neielaist viņus azartspēļu pakalpojumu sniegšanas vietās.
Brīvprātīgi, tomēr, lai piedalītos SL Casino spēlētāju klubā, ir nepieciešams:
(a) reģistrēt klientu kā dalībnieku SL Casino spēlētāju klubā un izsniegt SL Casino Players Club karti un piedāvāt atbilstošos pakalpojumus;
(b) aicināt piedalīties Pārziņa kazino rīkotajās akcijās un džekpotos;
(c) nosūtīt klientam informāciju par Pārziņa jaunumiem, klientu pasākumiem un īpašajiem piedāvājumiem;
(d) analizēt klientam sniegtos azartspēļu pakalpojumus, piedāvāt klienta statusa lojalitātes karti saskaņā ar klienta azartspēļu apgrozījumu, saskaņā ar Pārziņa SL Casino spēlētāju kluba noteikumiem, lai piešķirtu spēlētājam bonusa punktus un Payback;
(e) nodrošināt augstākā līmeņa pakalpojumus saskaņā ar Pārziņa SL Casino spēlētāju kluba noteikumiem un īpašajiem piedāvājumiem.

Dati tiek apstrādāti saskaņā ar:
- Vispārējā datu aizsardzības regula 2016/679: 6. panta 1. punkta a), b), c) un f) apakšpunkti;
- Latvijas azartspēļu un izložu likums: 38. panta 5. punkts, 39. pants;
- Ministru kabineta noteikumi Nr. 771 "Kazino apmeklētāju reģistrācijas un kazino apmeklētāju reģistrā iekļaujamās informācijas apstrādes kārtība" (pieņemti: 2006. gada 19. septembrī);
- Latvijas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums: 11.panta 1.punkta 1.un 2. Apakšpunkts, 6.punkts, 7.punkts.

Apstrādātās datu kategorijas, avots un metodes:
Klienta personas dati tiek savākti no klienta, reģistrējoties SL Casino Player Club programmā, un tiek papildus savākti, piedaloties programmā un izmantojot SL Casino pakalpojumus.
Saskaņā ar Latvijas Azartspēļu un Izložu likumu SL CASINO ir pienākums apstrādāt šādas personas datu kategorijas (1. Datu kopums): vārds, uzvārds, personas kods (Latvijas iedzīvotājiem), dzimšanas datums (Latvijas nerezidenti), personas kods (izdošanas datums, numurs, iestādes nosaukums, kas izdevusi ID dokumentu), kazino apmeklējuma datums un laiks.
SL CASINO neļaus iekļūt kazino telpās un nesniegs azartspēļu pakalpojumus personai, kura neuzrāda personu apliecinošu dokumentu un / vai objektus, lai sevi identificētu.
Saskaņā ar Latvijas azartspēļu un izložu likumu SL CASINO nodrošina kazino telpu videonovērošanu un nodrošina Latvijas Azartspēļu un izložu uzraudzības inspekcijai tiešraides video plūsmu; Tādējādi SL CASINO apstrādā video datus par klienta aktivitātēm kazino telpās (2. datu kopums).
Par "SL Casino Player Club" programmu, klienta piekrišana tiek dota - SL CASINO apstrādāt sekojošus datus pēc datu kategorijām (3. datu kopums): vārds, uzvārds, personas kods (Latvijas iedzīvotājiem), dzimšanas datums (Latvijas nerezidentiem), klienta attēls, personu apliecinošs dokuments (izsniegšanas datums, numurs, institūcija, kas izsniedza personu apliecinošu dokumentu), dzīvesvietas adrese, dokumenta skenēta kopija, e-pasts, mobilā tālruņa numurs, vēlamā saziņas valoda, klienta kases operācijas, azartspēļu apgrozījums, bezmaksas piešķirtie dzērieni un ēdieni klientam.
Gadījumos, kad klients pārkāpj "SL Casino iekšējos kārtības noteikumus" vai citas piemērojamās kazino vai likumdošanas prasības, SL CASINO var aizliegt klientam izmantot SL CASINO pakalpojumus. Lai nodrošinātu, ka šīm personām nav atļauts ienākt kazino, SL CASINO uztur pārkāpumu izdarītāju sarakstu (t.s. "melno sarakstu") un uzglabā šādu informāciju (4. datu kopums) par pārkāpumu izdarījušajām personām: vārds, uzvārds, fotoattēls, personas kods vai dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta dati (izdošanas datums, Nr., institūcijas nosaukums, kas izsniedza personu apliecinošu dokumentu, attiecībā uz Latvijas nerezidentiem), personas apliecinoša dokumenta skenētu kopiju, kases operācijas, datumu, kad noticis pārkāpums , apraksts un pārkāpuma izdarīšanas video ieraksts.
 

Datu kopumu 3. un 4. dati tiek saņemti no paša klienta vai apkopoti par klientu laikā, kad viņš izmanto SL CASINO pakalpojumus.
Datus par klientu var analizēt, izmantojot automatizētus līdzekļus, lai piedāvātu un nodrošinātu augstākā līmeņa pakalpojumus klientam saskaņā ar SL CASINO "SL Casino Players Club" programmu. Ņemot vērā šādu analīžu rezultātus, klients varētu saņemt papildu labumus no SL CASINO - atlaides, priekšrocības un speciālus piedāvājumus, izmantojot Pārziņa pakalpojumus.

Datu uzglabāšanas laiks:
1. Datu kopums tiek uzglabāts 1 mēnesi, un tas tiek dzēsts pēc tā iesniegšanas Latvijas Izložu un Azartspēļu uzraudzības inspekcijā.
2. Datu kopums tiek saglabāts 7 dienas.
3. Datu kopums tiek saglabāts periodam, kurā klients izmanto programmu "SL Casino Players Club" un 5 gadus pēc tam, kad klients ir pieprasījis izslēgt viņu no "SL Casino Players Club" programmas.
4. Datu kopums tiek saglabāta 10 gadus pēc pārkāpuma izdarīšanas.

SL CASINO likumīgās intereses:
Gadījumos, kad klients pārkāpj "SL Casino iekšējos kārtības noteikumus" vai citas piemērojamās likumdošanas prasības, SL CASINO ir tiesības aizliegt klientam izmantot SL CASINO pakalpojumus. Lai nodrošinātu to, ka šādas personas neiekļūst kazino telpās, un lai aizsargātu citu klientu drošību un SL CASINO darbinieku un īpašuma drošību, SL CASINO ietver šādas personas pārkāpumu izdarītāju sarakstā (t.i., "melnais saraksts").

Datu saņēmēji:
Personas dati tiks iesniegti Latvijas uzraudzības iestādēm (piemēram, Izložu un Azartspēļu uzraudzības inspekcijā, Valsts ieņēmumu dienestam) un tiesībaizsardzības iestādēm pēc attiecīgā identificētā un likumīgā pieprasījuma. Naudas darījumu nodrošināšanai nepieciešamie dati tiek iesniegti arī bankām.
[1. papildinājums] SL CASINO var sniegt klientam informāciju par pakalpojumiem un piedāvājumiem SL CASINO, kas varētu būt noderīgi klienta pieredzes paplašināšanā, izmantojot kazino pakalpojumus, un, it īpaši, SL CASINO spēlētāju kluba programmu. Šādas informācijas sniegšana var būt balstīta uz apkopoto personisko datu profilēšanas analīzi un automatizētu lēmumu pieņemšanu iepriekš minētajos konfidencialitātes politikas mērķos.
[2. papildinājums] Iepriekš norādītajā nolūkā personas dati var tikt darīti pieejami struktūrām, ar kurām SL CASINO slēdz līgumus, lai sniegtu papildu pakalpojumus, kas varētu būt nepieciešami, lai izpildītu pieejamos un piedāvātos pakalpojumus, ko piedāvā "SL Casino Players Club" programma, un ko pieprasa klients (piem., mārketinga, azartspēļu, klientu attiecību un viesmīlības papaklpojumi).

Datu subjekta tiesības:
Klients ir tiesīgs jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu 3.Datu kopuma apstrādei. Tomēr tādā gadījumā klienta dalība SL Casino Player Club programmā būtu jāpārtrauc, jo pakalpojuma sniegšanu SL Casino Player Club programmā nevar tikt nodrošināta bez atbilstošu personas datu apstrādes.
Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, kuras pamatā ir piekrišana, kas dota pirms atsaukšanas, kā arī neietekmē apstrādi, kas tiek veikta pēc cita juridiska pamata (piemēram, likumīgas saistības un intereses, kas ietvertas 1. datu kopumā, 2. datu kopumā un 4. datu kopumā).
Klients ir tiesīgs pieprasīt piekļuvi personas datiem, labot vai dzēst viņa personas datus, ierobežot ar klientu saistītos apstrādātos datus vai apstrīdēt apstrādi, kā arī saņemt personas datus, ko viņš vai viņa ir iesniedzis Pārzinim strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā, un klientam ir tiesības pārvietot šos datus citam datu pārzinim.
Klients ir tiesīgs iesniegt sūdzību vietējai uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai).

Personas datu apstrādes drošība
SL CASINO izmanto visus piemērotos un saprātīgos tehniskos un fiziskos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nozaudēšanu, grozīšanu, neatļautu izmantošanu, izpaušanu vai piekļuvi, kā arī jebkādus citus nelikumīgus apstrādes veidus. Piemērotie drošības pasākumi tiek regulāri pārskatīti, lai nodrošinātu, ka tie ir atjaunināti, ņemot vērā izaicinājumus, ko rada vide, kurā darbojas SL CASINO.

Piekrišana
Klienta piekrišana tiek saņemta kopā ar pieteikuma formas aizpildīšanu dalībai SL CASINO spēlētāju kluba programmā. Pēc šīs piekrišanas klients piekrīt attiecīgo personas datu apstrādei un atklāšanai tādos nolūkos un veidā, kas izklāstīti šajā konfidencialitātes politikā.

Privātuma politikas atjauninājumi
SL CASINO var atjaunināt un mainīt šo konfidencialitātes politiku. Par to klients tiks pienācīgi informēts, pirms izmaiņas stāsies spēkā, izmantojot klienta norādītos sakaru kanālus. Gadījumā, ja klients iebilst pret šādām izmaiņām, klients ir tiesīgs atsaukt savu piekrišanu un pārtraukt dalību SL CASINO spēlētāju kluba programmā.

Versija: 21.05.2018